Hållbarhetsarbete - Sustainability work

Våra Policyer

Vi vill göra vårt arbete med att tillhandahålla, trycka och sälja profilprodukter så hållbart som möjligt. Nedan delar vi med oss av våra policyer som utgör grunden för vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Verksamhetspolicy

Nyckelområden inom hållbarhet är miljö, arbetsförhållanden, affärsetik och mänskliga rättigheter, samt ansvarsfull företagsstyrning. Det handlar om företagets ansvar på tre områden: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi har valt en strategi som bygger på insikten att vi är en del av problemet, men vi kan också bli en del av lösningen för en mer hållbar utveckling. 

Vi arbetar aktivt med att ”integrera hållbarhet” i vår tryckeriverksamhet och de produkter och tjänster vi erbjuder. Detta görs bl.a. genom ställda krav i vår Code of Conduct nedåt i leverantörskedjan. 

Alla medarbetare ska engageras och utbildas för att bibehålla och öka sin kompetens, vilket är helt avgörande för att våra kvalitetsmål skall kunna uppnås och för att vi ska kunna säkra vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling.  

Vi ska ständigt förbättra vårt sätt att arbeta och kontinuerligt etablera mätbara mål för kvalitetsarbetet. Målen skall vara kända av alla och vi ska styra mot dessa mål. Vi ska se till att alltid ”göra rätt från början”. Varje anställd är ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalitet och att fastställda regler följs.  

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och ställda krav från intressenter på alla områden. 

Miljöpolicy

Ingli Sweden ska sträva efter att bedriva verksamheten på ett sätt som skyddar och lämnar så litet avtryck som möjligt på miljön. Detta uppnås genom att vi ser vår del i kedjan och ställer miljökrav på våra underleverantörer.  

Våra främsta åtgärder för att förbättra vår miljöpåverkan är:

  • Ständigt utöka vårt sortiment med produkter som har lägre miljöbelastning. Vi vill genom detta göra det lättare för kunderna att göra hållbara val. 
  • Vi optimerar våra transporter för att minska miljöbelastningen, tex. gods från Asien samtransporterar vi med båt och från Italien med lastbil. Det är viktigt att inse att frakten är en viktig parameter i att köpa hållbara produkter. 
  • Hushålla med våra resurser och ha högsta möjliga nivå av återvinning. 
  • Vi använder oss av Co2-fri elproduktion och har investerat i solceller, bergvärme samt energisnålare ventilation. 
  • Vi har installerat elbilsladdstolpar som underlättar och uppmuntrar till fossilfria bilresor till och från arbetet.  

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och ställda krav från intressenter på alla områden.  

Arbetsmiljöpolicy

Ingli Sweden’s agerande präglas av omtanke om människorna på företaget vilka vi betraktar som familj. Vi ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten där de anställda själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Vi verkar för ett öppet och ärligt arbetsklimat och accepterar inte kränkande särbehandling. 

Målsättningen är att skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsmiljö.

Jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Arbetsvillkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung.  

Genom att se till att alla mår bra och trivs på jobbet får vi friskare anställda. Dessutom blir det lättare för oss att attrahera ny personal och behålla duktiga medarbetare. Vi har låg omsättning av personal vilket vi ser som ett kvitto på en god arbetsmiljö. 

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och ställda krav från intressenter på alla områden.